Må man bruke kiste?

Ja, i utgangspunktet må man det – og dersom dette ikke er i strid med avdødes religion eller verdisyn. Når særlige grunner tilsier det, kan Kirkelige fellesråd gi tillatelse til gravlegging uten kiste. Fellesrådet kan sette vilkår for tillatelse. Fellesrådets vedtak kan ikke påklages.

For mer informasjon rundt dette kan du ta kontakt ved et av våre kontorer.