Hjem / Gravstedet

Her kan du lese mer om gravstedet

Etter et dødsfall, ønsker de fleste å ha en grav å gå til. Det kan være av betydning for etterslekten å bevare minnet om den tidligere slekt. Noen ønsker å opprette et nytt gravsted, mens andre vil benytte et familiegravsted. For urner finnes det i tillegg andre alternativer, der man kan sette ned urnen i en grav, eller spre asken.

Hvordan reserverer jeg et gravsted?

Gjennom bostedsadressen sin, er alle personer automatisk tilknyttet en menighet, der menighetstilhørigheten avgjør hvilken gravplass som kan benyttes. I Gravplassloven §6 heter det at “avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass her”. I utgangspunktet har alle rett til fri grav i hjemkommunen, men det er forutsatt at graven som gravplassmyndigheten i kommunen tilviser brukes.

Ved kistebegravelse er det mulig å reservere en plass ved siden av en eksisterende grav. Normalt er det den ansvarlige for begravelsen som står som fester av gravstedet, både kiste- og urnegravsted. Dersom avdøde skal gravlegges på et eksisterende gravsted må dette godkjennes av den som står som fester.

Hvor lenge har man en grav?

Fredningstiden for kister og urner er minst 20 år, og i denne perioden betales det ikke festeavgift for et enkelt gravsted. Dette gjelder også når det enkle gravstedet har dobbel dybde. Graven kan etter fredningstidens utløp normalt festes mot en avgift til kommunen. Ved å reservere en grav ved siden av, belastes den delen av gravstedet som ikke tas i bruk, med festeavgift. Bare én person kan stå som ansvarlig eller fester av gravstedet, og ingen kan gravlegges der uten dennes skriftlige tillatelse.

Det er fester selv som må påse at gravferdsmyndighetene til enhver tid har rett adresse på fester. Det er fester som også må påse at gravstedet blir fornyet etter fredningstidens utløp. Alle spørsmål vedrørende gravstedet rettes til gravplassmyndigheten på stedet. Har du spørsmål rundt dette eller generelt om gravsted, ikke nøl med å ta kontakt med et av våre Jølstad-kontorer.