Ved dødsfall

Gravsted og gravferd

Al-Khidmat muslimsk begravelsesbyrå jobber aktivt i samarbeid med Islamsk Råd Norge (IRN) for å få etablert muslimske gravfelter i kommuner der det er bosatt

muslimer. Al-Khidmat muslimsk begravelsesbyrået har oversikt over alle kommuner som har et slikt tilbud.

Fredningstiden er 20 år. Det betales ikke festeavgift for et enkelt gravsted i denne perioden. Dette gjelder også når det enkle gravstedet har dobbel dybde. Graven kan etter fredningstidens utløp normalt festes mot en avgift til kommunen. Ønsker man å reservere flere graver ved siden av hverandre, belastes den delen av gravstedet som ikke tas i bruk, med festeavgift.

Bare én person kan stå som ansvarlig eller fester av gravstedet, og ingen kan gravlegges der uten dennes skriftlige tillatelse. Det er fester selv som må påse at gravlundskontoret til enhver tid har rett adresse på fester. Det er også fester som må påse at gravstedet blir fornyet etter fredningstidens utløp.

Alle spørsmål vedrørende gravstedet rettes til gravlundskontoret eller kirkevergen på stedet. Al-Khimdat muslimsk begravelsesbyrå kan også være behjelpelig med fremskaffe informasjon.

Praktiske råd for pårørende

Al-Khidmat Muslimsk Begravelsesbyrå ordner ikke bare selve gravferden, men også en rekke praktiske ting i forbindelse med dødsfall. Pårørende bør likevel selv passe på at det blir tatt kontakt med de nødvendige kontorer, og at man får nødvendige papirer.

Dødsattest

Attesten skrives ut av lege eller sykehus. Al-Khidmat Muslimsk Begravelsesbyrå vil vanligvis hente dødsattesten. Senere vil man kunne få kopier av dødsattesten hos skifteretten eller lensmannen. Dødsattesten er bl.a. nødvendig når man skal ha utbetalt livsforsikringer.

Melding til skifteretten

I forbindelse med melding om dødsfall til skifteretten skal det også fylles ut et skjema som viser boets økonomiske stilling. Al-Khidmat Muslimsk Begravelsesbyrå eller skifteretten kan være behjelpelige med å fylle ut skjemaet.

Skifteattest/uskifteattest

Attest fås fra skifteretten og er viktig for å få tilgang til bankkonti (også felles konti) som kan være sperret etter dødsfallet. Det er nyttig å sørge for å ha flere kopier av skifteattesten eller uskifteattesten. Skjema for skifte-/uskifteattest fås ved skifteretten eller på lensmannskontoret. Attesten er gratis.

Testament

De gjenlevende bør ta rede på om avdøde har etterlatt seg et testament som påbyr skifte eller spesiell fordeling av arven. Ofte oppbevares testamentet blant personlige papirer og dokumenter eller er overlatt til en advokat. Avdøde kan også ha plassert testamentet hos skifteretten. De gjenlevende må da selv gjøre skifteretten oppmerksom på at et testamente foreligger.

Fødselsnummer

Offentlige kontorer krever ofte opplysninger om avdødes og gjenlevendes fødselsnummer (11 siffer, fødselsdatoen og et femsifret personnummer).

NAV

Foruten gravferdshjelpen (se ovenfor) ytes det flere former for stønader til gjenlevende fra NAV. Gjenlevende bør kontakte NAV trygd etter dødsfallet for å få rede på hvilke ytelser de har krav på. NAV gir også opplysninger og veiledning til pårørende. De kan også gi økonomisk eller annen sosialhjelp. Sosialtjenesten gir nærmere opplysninger.

Tjenestepensjoner

Gjenlevende bør så raskt som mulig ta kontakt med den tjenestepensjonsordningen avdøde var medlem av og melde fra om dødsfallet. Man må legge ved fotokopi av dødsattest, skifteattest/uskifteattest og avdødes og de pårørendes fødselsnummer.

Skattekort

Ektefelle må huske å få endret eller utstedt eget skattekort hvis han eller hun ikke har det fra før. Ligningskontoret gir nærmere opplysninger og utsteder skattekort.

Forsikring

Pårørende må kontakte forsikringsselskapet hvis avdøde var ulykkes- eller livsforsikret.

Medlemskap

Den avdødes medlemskap i foreninger o.l må sies opp av pårørerende.

Telefonkatalogen må ha melding om endringer i telefonkatalogen.

Facebook

Den avdødes konto på facebook el. bør også deaktiveres.