Økonomi ved gravferd

Hva totalkostnaden for en gravferd vil bli, er avhengig av den enkeltes ønsker og valg. Vi vil gi skriftlig kostnadsoverslag ved bestilling, slik at gravferden kan legges opp etter den enkeltes ønsker og økonomi.

Al-Khidmat Begravelsesbyrå vil informere om trygdeytelser som vil komme til anvendelse. På den måten vil vi gi deg et overslag på kostnader forbundet med begravelsen.

Muslimsk begravelse er ganske enkel og vil i de aller fleste tilfeller koste under grensen for gravferdsstønaden fra NAV.

NAV ytelser og pensjoner
Dersom avdøde mottok pensjon fra Folketrygden, vil den bli utbetalt for den måneden døden inntraff. Ektefelle eller verge for umyndige barn bør snarest ta kontakt med NAV trygd for å avklare videre trygdeforhold.

Gravferdsstønad fra NAV
Gravferdsstønaden er behovsprøvd. Det kan gis opptil kroner 23.337,- (2018) til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kroner 23.337,- (2018) til dekning av utgifter til gravferden.

Det er også særlige regler for asylsøkere. Byrået kan orientere om det.

Vi orienterer nærmere om ordningen og kan på vegne av pårørende formidle søknad til NAV.

Refusjon for transport
Når et medlem i Folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kroner 2.334 ,- (2018) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.

Fagforeninger, begravelseskasser e.l.
En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer, i noen tilfeller også for medlemmenes ektefeller. Dette må ordnes av de pårørende. Før utbetaling kan foretas, må som regel medlemsbok, dødsattest og skifteattest forevises.

Livs- og pensjonsforsikringer
De pårørende må selv melde fra til det selskap hvor forsikringen er tegnet. De fleste selskaper har et skjema som må fylles ut, og som blir tilsendt på forespørsel.