Økonomi ved gravferd

Hva totalkostnaden for en gravferd vil bli, er avhengig av den enkeltes ønsker og valg. Vi vil gi skriftlig kostnadsoverslag ved bestilling, slik at gravferden kan legges opp etter den enkeltes ønsker og økonomi.

Al-Khidmat Begravelsesbyrå vil informere om trygdeytelser som vil komme til anvendelse. På den måten vil vi gi deg et overslag på kostnader forbundet med begravelsen.

NAV ytelser og pensjoner
Dersom avdøde mottok pensjon fra Folketrygden, vil den bli utbetalt for den måneden døden inntraff. Ektefelle eller verge for umyndige barn bør snarest ta kontakt med NAV trygd for å avklare videre trygdeforhold.

Gravferdsstønad
Gravferdsstønaden er utelukkende behovsprøvd. Stønaden vil maksimalt utgjøre kroner 22.083,- (2015). Beløpet avkortes mot formue, samt forsikringsbeløp eller lignende som utbetales som følge av dødsfallet. Fribeløpet for etterlatt ektefelle med mer er økt tilsvarende.

Ved dødsfall før fylte 18 år utbetales stønaden uten behovsprøving. Beløpet utbetales kun mot dokumenterte utgifter (faktura).

Vi orienterer nærmere om ordningen og kan på vegne av pårørende formidle søknad til NAV trygd. Dersom noen ønsker å sette frem krav om denne stønaden selv, kan skjemaet fås hos NAV trygd eller oss.

Refusjon for transport
Når samlet avstand fra dødssted til hjemstedets seremonisted eller avstanden til nærmeste muslimsk gravlund er over 20 km, refunderer NAV trygd den delen av transportkostnadene som overstiger kroner 2.208,- (2015). Vi kan sørge for refusjonskrav til NAV trygd.

Fagforeninger, begravelseskasser e.l.
En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer, i noen tilfeller også for medlemmenes ektefeller. Dette må ordnes av de pårørende. Før utbetaling kan foretas, må som regel medlemsbok, dødsattest og skifteattest forevises.

Livs- og pensjonsforsikringer
De pårørende må selv melde fra til det selskap hvor forsikringen er tegnet. De fleste selskaper har et skjema som må fylles ut, og som blir tilsendt på forespørsel.