Këshilla Praktike për Anëtarët e familjes

Agjensioni funeral Al-khidmat jo vetëm që rregullon funeralin aktual, por edhe shumë tjera praktike që janë të lidhura ngushtë me një funeral. Të afërmit duhet në mënyrë të pavarur të sigurojnë që kontakti të bëhet me zyrat e nevojshme, dhe që ju të merrni dokumentet e nevojshme. Këtë mund ta bëjmë ne (Agjensioni Funeralit Al-khidmat).

Çertifikata e vdekjes
Çertifikata e vdekjes nënshkruhet nga mjeku përgjegjës apo spitali paraprak në të cilin gjendet i ndjeri. Si zakonishtë agjensioni i funeralit e mer çertifikatën nga spitali. Më vonë, në përfundimin e procedurës, ju do të mundë të merni kopjen e çertifikatës të rregjistruar në organet kompetente (skifteretten ose lensmannen). Çertifikata e vdekjes gjithashtu është e nevojshme kur ke të paguar sigurimin e jetës (livsforsikring).

Njoftim për verifikim zyrtar
Në lidhje me njoftimin e vdekjeve në verifikim zyrtar, do të plotësoni një formular që tregon pozicionin financiar të pasurive të të ndjerit. Agjensioni i funeralit Al-Khidmat ose verifikimi zyrtar mund të ju ndihmojë për të plotësuar formularin.

Çertifikatë Zëvendësimi / certifikatë pandarë
Çertifikata merret nga gjykata e falimentimit dhe është e rëndësishme për qasje në llogaritë bankare (edhe llogaritë e zakonshme) që mund të jenë të bllokuara nga rasti i vdekjes. Është e dobishme për t’u siguruar që të ketë kopje të shumta të certifikatës së zëvendësimit/pandarë. Formulari për certifikatën e zëvendësimit/ pandarë merert nga gjykata.Çertifikata është pa pagesë.

Testamenti
Të mbijetuarit duhet të konstatojnë nëse i vdekuri ka lënë testament që urdhëron ndryshimin ose shpërndarjen e veçantë të trashëgimisë. Shpeshëherë testamenti është gjetur në mes letrave apo dokumenteve personale të të ndjerit apo i është besuar ndonjë avokati. I vdekuri mund të ketë vendosur testamentin në gjykatë falimentimin. Të mbijetuarit personalisht do të bëjnë shënim verifikimin zyrtar nëse një vullnet ekziston.

Numripersonal
Zyrat qeveritare shpesh kërkojnë informacion për numrin personal të të ndjerit dhe të mbijetuarve për identifikim (numrin 11 shifror, data e lindjes dhe një numër pesë shifror në fund)

Qendra për punësim dhemirëqenie sociale (NAV)
Përveç ndihmës së funeralit (shih më sipër) kemi siguruar disa forma të përfitimeve për tejkalimin e gjnedjes nga Qendra për punësim dhe mirëqenie sociale (NAV). Të mbijetuarit duhet të kontaktojnë Qendrën për punësim dhe mirëqenie sociale (NAV) pas vdekjes për të sqaruar se në cilat përfitime ata kanë të drejtë për të. Qendra për punësim dhe mirëqenie sociale (NAV) gjithashtu siguron informata dhe udhëzime për familjet. Ata gjithashtu mund të ofrojnë ndihmë sociale financiare apo të tjera. Shërbimet sociale do të japin më shumë informacion në lidhje me këtë.

Shëbimet pensionale
Të mbijetuarit duhet menjëherë të kontaktojnë shërbimet pensionale që i vdekuri ishte anëtar dhe raportojnë vdekjen. Duhet të bashkangjitni fotokopje të certifikatës së vdekjes, verifikim zyrtar dhe numrin e identitetit personal.

Karatela tatimore
Bashkëshorti-ja duhet të mbajë mend që me vdekjen e tij apo asaj bëhet nje zbritje e taksave po që se nuk është bërë më herët. Zyra e taksave do të japin më shumë informacion në dhënien e tatimit.

Sigurimi
Të afërmit duhet të kontaktojnë kompaninë tuaj të sigurimit në qoftë se i vdekuri kishte një aksident apo duhet të kontaktojë sigurimin ne qoftë se ka pasë sigurimin e jetës (livsforsikring).

Anëtaësia
Anëtarësimi i të vdekurit në shoqata etj. duhet të ndërpritet nga të të afërmit.

Katalogu telefonik Katalogu telefonik duhet të njoftohet për ndryshimet në numëratorin telefonik.

Facebook
Llogaria e të vdekurit në facebook, etj. duhet gjithashtu të deaktivizohet.