Praktiske råd for pårørende

Al-Khidmat Muslimsk Begravelsesbyrå ordner ikke bare selve gravferden, men også en rekke praktiske ting i forbindelse med dødsfall. Pårørende bør likevel selv passe på at det blir tatt kontakt med de nødvendige kontorer, og at man får nødvendige papirer.

Dødsattest
Attesten skrives ut av lege eller sykehus. Al-Khidmat Muslimsk Begravelsesbyrå vil vanligvis hente dødsattesten. Senere vil man kunne få kopier av dødsattesten hos skifteretten eller lensmannen. Dødsattesten er bl.a. nødvendig når man skal ha utbetalt livsforsikringer.

Melding til skifteretten
I forbindelse med melding om dødsfall til skifteretten skal det også fylles ut et skjema som viser boets økonomiske stilling. Al-Khidmat Muslimsk Begravelsesbyrå eller skifteretten kan være behjelpelige med å fylle ut skjemaet.

Skifteattest/uskifteattest
Attest fås fra skifteretten og er viktig for å få tilgang til bankkonti (også felles konti) som kan være sperret etter dødsfallet. Det er nyttig å sørge for å ha flere kopier av skifteattesten eller uskifteattesten. Skjema for skifte-/uskifteattest fås ved skifteretten eller på lensmannskontoret. Attesten er gratis.

Testament
De gjenlevende bør ta rede på om avdøde har etterlatt seg et testament som påbyr skifte eller spesiell fordeling av arven. Ofte oppbevares testamentet blant personlige papirer og dokumenter eller er overlatt til en advokat. Avdøde kan også ha plassert testamentet hos skifteretten. De gjenlevende må da selv gjøre skifteretten oppmerksom på at et testamente foreligger.

Fødselsnummer
Offentlige kontorer krever ofte opplysninger om avdødes og gjenlevendes fødselsnummer (11 siffer, fødselsdatoen og et femsifret personnummer).

NAV
Foruten gravferdshjelpen (se ovenfor) ytes det flere former for stønader til gjenlevende fra NAV. Gjenlevende bør kontakte NAV trygd etter dødsfallet for å få rede på hvilke ytelser de har krav på. NAV gir også opplysninger og veiledning til pårørende. De kan også gi økonomisk eller annen sosialhjelp. Sosialtjenesten gir nærmere opplysninger.

Tjenestepensjoner
Gjenlevende bør så raskt som mulig ta kontakt med den tjenestepensjonsordningen avdøde var medlem av og melde fra om dødsfallet. Man må legge ved fotokopi av dødsattest, skifteattest/uskifteattest og avdødes og de pårørendes fødselsnummer.

Skattekort
Ektefelle må huske å få endret eller utstedt eget skattekort hvis han eller hun ikke har det fra før. Ligningskontoret gir nærmere opplysninger og utsteder skattekort.

Forsikring
Pårørende må kontakte forsikringsselskapet hvis avdøde var ulykkes- eller livsforsikret.

Medlemskap
Den avdødes medlemskap i foreninger o.l må sies opp av pårørerende.

Telefonkatalogen må ha melding om endringer i telefonkatalogen.

Facebook
Den avdødes konto på facebook el. bør også deaktiveres.